Algemene Voorwaarden

Voor warmtepompen bekijk: Algemene Voorwaarden Warmtepomp

Artikel 1 – Begripsomschrijving 

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de navolgende (met hoofdletter aangeduide) begrippen (in meervoud of enkelvoud) verstaan:

Eenmalig onderhoud: Het op verzoek van Opdrachtgever eenmalig laten reinigen van het Systeem.
Mechanische ventilatiebox: De Mechanische ventilatiebox zoals door de fabrikant geleverd en geïnstalleerd.
WTW-unit: De WTW-unit zoals door de fabrikant geleverd en geïnstalleerd.
Systeem:
• Indien het een Mechanische ventilatiebox betreft dan behoort tot het Systeem: de Mechanische ventilatiebox, de ventielen en de ventilatiekanalen.
• Indien het een WTW-unit betreft dan behoort tot het Systeem: de WTW-unit, de ventielen en de ventilatiekanalen.
Eenmalig onderhoud: Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een Mechanische ventilatiebox / WTW-unit behorend bij de productomschrijving (artikel 5).
Eenmalig ventilatiekanalen reinigen: Het reinigen van de (afvoerende) ventilatiekanalen bij een Mechanische ventilatiebox of WTW-unit
Eenmalig vervanging: Het vervangen van een verouderde of defecte Mechanische ventilatiebox of WTW-unit.
Eenmalig aanleg: Het aanleggen van een volledig ventilatiesysteem.
Aansluitpunten: De afvoerende kanalen bij een Mechanische ventilatiebox of WTW-unit
Onderhoudsbeurt: Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een Mechanische ventilatiebox/ WTW-unit en/ of Systeem
Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon, die met Opdrachtnemer een Alpha Abonnement tot het leveren van diensten, werkzaamheden en leveringen afsluit.
Opdrachtnemer: Alpha Ventilatie B.V., Strijkviertel 48B, 3454PN, De Meern (Utrecht)

Artikel 2 – Systeem

1. Om voor een Eenmalig onderhoud, Vervanging of Ventilatiekanalen reinigen in aanmerking te komen gelden de volgende vereisten:
• Het Systeem mag niet asbesthoudend zijn;
• Het Systeem moet vrij zijn van bekabeling, draden en/of andere materialen die niet oorspronkelijk bij het Systeem horen
• De ventilatiekanalen van het Systeem dienen, vrij te zijn van oneigenlijke apparaten of installaties (bijvoorbeeld een afzuigkap met motor) en de kanalen zijn op geen enkele wijze afgesloten en/of dichtgemaakt.
• Bereikbaarheid van de Mechanische ventilatiebox / de WTW-unit en de ventielen moeten goed en arbo-technisch verantwoord zijn, ter beoordeling van de Opdrachtnemer;
2. Opdrachtgever garandeert dat het Systeem aan de in lid 1 genoemde vereisten voldoet.
3. Voor Systemen van een fabrikant waarvan onderhoud speciale aandacht of voorzieningen vraagt dan wel indien een fabrikant daartoe adviseert, dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer hierop te wijzen. In overleg met de Opdrachtgever kan naar aanleiding hiervan een aanpassing met een afwijkend tarief worden vastgesteld.

Artikel 3 – Eenmalig onderhoud

1. Voorafgaand aan de bestelling van een Eenmalig onderhoud wordt aan de Opdrachtgever kenbaar gemaakt indien van deze Algemene Voorwaarden afgeweken wordt.
2. Voor een Eenmalig onderhoud van een Mechanische ventilatiebox of een WTW-unit gelden de volgende voorwaarden:
2.1 Mechanische ventilatiebox
• De Eenmalig onderhoud omvat:
a. reiniging van de Unit
b. reiniging van de ventielen
c. nakijken van het gehele Systeem op werking
d. reiniging van de kanalen
e. exclusief eventuele kosten voor het materiaal, arbeidsloon in geval eventuele storingen
f.  voor- en na foto’s
2.2 WTW-unit
a. reiniging van de Unit
b. reiniging van de ventielen
c. nakijken van het gehele Systeem op werking
d. reiniging van de afvoerende kanalen
e. exclusief eventuele kosten voor het materiaal, arbeidsloon in geval van eventuele storingen
f. vervangen van de filters van de WTW-unit tijdens de Eenmalig onderhoud. Een zo optimaal mogelijk rendement behalen met een WTW-unit is onder andere afhankelijk van het vervangen van de filters. De Opdrachtgever wordt geadviseerd de filters eens per half jaar te Vervangen. Het na de Eenmalig onderhoud bestellen, betalen en plaatsen van de filters is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
g.  voor- en na foto’s
3. De Eenmalig onderhoud geldt voor één Mechanische ventilatiebox of WTW-unit inclusief ventilatiekanalen met maximum van 4 aansluitpunten (Mechanische Ventilatie) en 4 aansluitpunten (WTW-unit). Bij aanwezigheid van meerdere Mechanische ventilatiebox en/of WTW-units in één woning dient zal Opdrachtgever ter plekke een nieuwe prijs bepalen. Bij goedkeuring van Opdrachtgever wordt de Eenmalig onderhoud voortgezet. Bij aanwezigheid van meerdere aansluitpunten zullen de kosten van de extra arbeidstijd benodigd om de ventilatiekanalen te reinigen in rekening worden gebracht (€ 15 per extra aansluitpunt). 

Artikel 4 – Eenmalig vervanging

1. Opdrachtgever kan er voor kiezen om een Mechanische ventilatiebox of WTW-unit te laten vervangen door Opdrachtnemer.
2. Opdrachtgever neemt zorg voor het transporteren van de oude Ventilatie unit
3. Wanneer er een verplaatsing nodig is doordat de Ventilatie unit moeilijk bereikbaar is, wordt er extra kosten in rekening gebracht. De totale kosten worden ter plekke vastgesteld.
4. Opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor gebreken in de geplaatste unit. Tevens is opdrachtgever niet verantwoordelijk voor gebreken of andere schade van welke vorm dan ook, die ontstaat na het plaatsen van een unit. Hiervoor moet contact worden opgenomen met de leverancier / fabrikant van het product.
5. Garantie is afhankelijk van het gekozen product (unit).
6. Plaatsing van een nieuwe Ventilatie Unit kan ertoe leiden dat de standaard 3-standen schakelaar niet meer volledig, juist of niet meer werkt. Opdrachtgever is niet verantwoordelijk voor het juist functioneren van de 3-standen schakelaar. Hiervoor moet een elektricien worden ingeschakeld.
7. Na de installatie van een Mechanische ventilatiebox of WTW-unit is het niet mogelijk om de installatie ongedaan te maken. Het product wordt permanent geïnstalleerd en kan niet zonder professionele tussenkomst worden verwijderd. Vanwege de aard van de installatie is het niet mogelijk om het product in dezelfde staat te herstellen als vóór de installatie.
8. Vanwege de onomkeerbare aard van de installatie is ontbinding van de overeenkomst na installatie niet meer mogelijk. Eventuele ontbindingsverzoeken moeten vóór de installatie worden ingediend en zijn onderhevig aan de geldende annuleringsvoorwaarden.

Artikel 5 – Eenmalige ventilatiekanalen reinigen

Ventilatiekanalen reinigen omvat:
2.1 Mechanische ventilatiebox
a. reiniging van de (afvoerende) ventilatiekanalen
b. reiniging van de ventielen
c. nakijken van het gehele Systeem op werking
d. exclusief eventuele kosten voor het materiaal, arbeidsloon in geval eventuele storingen
e.  voor- en na foto’s
2.2 WTW-unit
a. reiniging van de (afvoerende) ventilatiekanalen
b. reiniging van de ventielen
c. nakijken van het gehele Systeem op werking
d. exclusief eventuele kosten voor het materiaal, arbeidsloon in geval eventuele storingen
e.  voor- en na foto’s
f. reiniging van de toevoerende ventilatiekanalen is mogelijk tegen meerkosten á € 17,50 per extra toevoerkanaal

Artikel 6 – Betalingen

1. Betaling van een Eenmalig onderhoud, Eenmalig vervanging en Eenmalig ventilatiekanalen reinigen vindt plaats na de uitvoering van de werkzaamheden middels (mobiele) Pin apparaat bij de monteur op locatie. Betaling op factuur is niet mogelijk tenzij anders overeengekomen.
2. Bij afwezigheid of niet tijdige annulering van de afspraak (minimaal 48 uur van tevoren) wordt er een no-show fee van € 79,- in rekening gebracht.
3. Bij het op locatie niet kunnen uitvoeren van Eenmalig onderhoud, Eenmalig vervanging of Eenmalig ventilatiekanalen vanwege één van de volgende redenen:
het Systeem is onbereikbaar;
Opdrachtgever heeft foutieve opdracht doorgegeven;
wordt er annuleringskosten van € 79,- in rekening gebracht. Dit bedrag dient direct ter plekke op locatie te worden betaald.

Artikel 7 – Offerte

1. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte heeft een geldigheidsduur van 14 tot 30 dagen, tenzij anders vermeld.
2. Alle prijzen in de offerte zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3. Eventuele kosten voor extra diensten of producten die niet expliciet vermeld staan in de offerte, worden apart in rekening gebracht.
4. De Opdrachtgever dient de offerte zorgvuldig te controleren op juistheid en volledigheid. Eventuele wijzigingen of aanvullingen dienen schriftelijk te worden gemeld voordat de offerte wordt geaccepteerd.
5. Het accepteren van een offerte houdt in dat de Opdrachtgever akkoord gaat met de gestelde voorwaarden en de prijsopgave. Eventuele afwijkingen of aanpassingen moeten schriftelijk worden overeengekomen tussen beide partijen.
6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de offerte in te trekken of aan te passen indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, zoals prijsstijgingen van leveranciers of andere externe factoren.
7. De Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat het offertebedrag gebaseerd is op de huidige productiekosten en onderhevig kan zijn aan wijzigingen als gevolg van voortdurende stijgingen in de productiekosten. Opdrachtnemer streeft ernaar om de kosten zo nauwkeurig mogelijk te schatten. Echter, prijswijzigingen in grondstoffen, arbeid en andere productiegerelateerde factoren kunnen leiden tot een verhoging van het offertebedrag. Houd er rekening mee dat de totale kosten niet meer dan 10% boven het oorspronkelijke offertebedrag zullen stijgen, tenzij anders overeengekomen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. In geval van dergelijke wijzigingen zal de Opdrachtgever op de hoogte worden gesteld en de eventuele kostenstijgingen met hen bespreken. Indien er geen akkoord is zal de opdracht volledig komen te vervallen. 
8. Indien Opdrachtgever besluit een offerte te annuleren nadat deze reeds is geaccepteerd, behoudt Alpha Ventilatie zich het recht voor om 10% van het offertebedrag inclusief btw in rekening te brengen. Dit bedrag is bedoeld ter dekking van administratieve kosten, werkvoorbereiding en gemaakte kosten voor de inkoop van producten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

Artikel 8 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever is verplicht om ervoor te zorgen dat de Opdrachtnemer, nadat er een afspraak is gemaakt, toegang krijgt tot het pand waarin het Systeem is geplaatst.
2. De Opdrachtgever verschaft aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en eventuele andere middelen en gebruik daarvan zonder vergoeding.
3. Indien de Opdrachtnemer bij de gecontracteerde afspraak voor Eenmalig onderhoud, Eenmalig vervanging of Eenmalig ventilatiekanalen de Opdrachtgever niet aanwezig treft, wordt er bericht achtergelaten waarin de Opdrachtgever wordt verzocht contact met de Opdrachtnemer op te nemen. De annuleringskosten á €75,- worden in rekening gebracht.

Artikel 9 – Schade

Wij streven ernaar om de installatie uit te voeren met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vakmanschap. Niettemin aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit de plaatsing van het ventilatiesysteem, inclusief maar niet beperkt tot schade aan muren (en trappen), gaten, deuken en vlekken.

1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade – van welke aard dan ook (inclusief gevolgschade) – direct of indirect waaronder maar niet beperkt tot schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen (zowel bij u als bij derden) en/of dieren, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
2. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van bevriezing, blikseminslag, vervuiling van de binnenleiding, leidinglekkage of storingen in het gas of elektriciteitsnet.
3. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de werking en/of aanleg van de bestaande installaties en aansluitingen.
4. Indien aan het Systeem of de daaraan verbonden installaties, rookgasafvoeren, muurdoorvoeren of ventilatievoorzieningen na de Systeemkeuring werkzaamheden zijn uitgevoerd of voorzieningen zijn getroffen door de Opdrachtgever of door derden al dan niet in opdracht van de Opdrachtgever, is Opdrachtnemer niet gehouden tot vergoeding van schade die hiervan een gevolg is.
5. Specifieke voorwaarden bij Eenmalig aanleg: Ondanks het gebruik van hoogwaardige apparatuur voor het detecteren van elektrabekabeling, waterleidingen, balken e.d., kunnen wij niet garanderen dat er bij uitvoering van de werkzaamheden geen schade optreedt aan degelijke kabels en/of leidingen. U bent als opdrachtgever dan ook zelf verantwoordelijk om aan te geven of het mogelijk is om op de aangegeven plek te boren. U kunt bijvoorbeeld de leidingtekeningen van uw huis raadplegen. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade – van welke aard dan ook (inclusief gevolgschade) – direct of indirect waaronder maar niet beperkt tot schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen (zowel bij u als bij derden) en/of dieren, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.  

Artikel 10 – Annulering

1. Indien Opdrachtgever besluit om de afspraak voor een installatie te annuleren, is dit tot 72 uur voor de geplande installatie kosteloos mogelijk.
2. Als Opdrachtgever te laat annuleert, worden er annuleringskosten van €79,- in rekening gebracht.
3. Het ongedaan maken van een door Opdrachtnemer geïnstalleerd ventilatiesysteem is technisch gezien niet mogelijk, vooral niet bij aanleg van volledige ventilatiesystemen met dak- en/of geveldoorvoer waarbij er gaten geboord zijn. De geleverde producten zijn onbruikbaar. De boorgaten in de dak en/of gevel zijn niet te herstellen.

Artikel 10.1 – Annulering (pre-order) Hybride warmtepomp

Het is mogelijk om de volledige bestelling van de hybride warmtepomp te annuleren tot 30 dagen voor de geplande installatiedatum. We willen u echter op de hoogte stellen van het feit dat er annuleringskosten van € 75 in rekening worden gebracht bij het annuleren van een pre-order. 

Artikel 11 – Wijziging Algemene Voorwaarden en Alpha Abonnementen 

Opdrachtnemer kan de Algemene Voorwaarden en de (hoogte van) Tarieven wijzigen. Opdrachtnemer maakt zulke wijzigingen minimaal 8 weken voor invoering daarvan op genoegzame wijze bekend.

Artikel 12 – Privacy en gegevensbescherming

1. Opdrachtnemer verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor het accepteren van de Aanvraag, het uitvoeren van de Overeenkomst, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Als Opdrachtgever geen prijs stelt op informatie over producten en diensten, kan dit schriftelijk kenbaar gemaakt worden aan Opdrachtnemer.

Artikel 13 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen voor Alpha Abonnementen Mechanische Ventilatie of Warmte Terug Win en voor een Eenmalig onderhoud van Opdrachtnemer en een door de Opdrachtgever ingediende Aanvraag. Bij strijdigheid zullen deze Algemene Voorwaarden voor gaan.
2. Ingeval de Opdrachtnemer zijn rechten en verplichtingen uit het Alpha Abonnement overdraagt aan een derde, doet de Opdrachtnemer hiervan tijdig mededeling aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verleent bij voorbaat zijn toestemming aan een dergelijke overdracht indien de Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever aansprakelijk is voor de nakoming door de derde óf de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van de onderneming van de Opdrachtnemer.
3. Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden als een uitnodiging tot het indienen van een Aanvraag.
4. Eventuele ongeldigheid van een of meer bepalingen uit de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
5. Op alle rechtsbetrekkingen verband houdende met of voortvloeiend uit een Alpha Abonnement is Nederlands recht van toepassing.
6. Alle geschillen die tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever mochten ontstaan zullen door de bevoegde rechter van het Arrondissement Midden-Nederland locatie Utrecht worden beslecht.

Laatste wijziging: 01-11-2022