ALGEMENE VOORWAARDEN KOOP EN INSTALLATIE (HYBRIDE) WARMTEPOMP

Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden (“AV”) zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Alpha Ventilatie Eco B.V. (“Alpha”) en de Klant (“Klant”) betreffende de verkoop en installatie van een Alpha Ventilatie Eco B.V. warmtepomp (“Warmtepomp”).

 1. Installatiecheck

2.1. Voordat Alpha Ventilatie Eco B.V. een offerte kan uitbrengen, voert Alpha Ventilatie Eco B.V. een installatiecheck bij de Klant uit op basis waarvan Alpha Ventilatie Eco B.V. kan beoordelen of en hoe de installatie van de warmtepomp mogelijk is (“Installatiecheck”). Bij de Installatiecheck zal de Klant op verzoek van Alpha Ventilatie Eco B.V. vragen beantwoorden over (de eigenschappen van) de woning en de CV-installatie.

2.2. De Klant is verplicht bij de Installatiecheck correcte en volledige informatie aan Alpha Ventilatie Eco B.V. te verstrekken. Onjuiste en/of onvolledige informatie kan gevolgen hebben voor de omvang van de door of namens Alpha Ventilatie Eco B.V. te verrichten (installatie)werkzaamheden en de kosten die Alpha Ventilatie Eco B.V. in rekening brengt.

2.3. Indien voorafgaand, tijdens of na de installatie van de warmtepomp blijkt dat de informatie die door de Klant met betrekking tot (de eigenschappen van) de woning en de CV-installatie is opgegeven onjuist en/of onvolledig is, komt dit voor rekening en risico van de Klant.

 1. De offerte

3.1. Een offerte of prijsopgave is voor Alpha Ventilatie Eco B.V. niet bindend en dient alleen als uitnodiging aan de Klant om een bestelling te plaatsen.

3.2. Een overeenkomst voor de koop en installatie van een warmtepomp (“Overeenkomst”) wordt van kracht zodra Alpha Ventilatie Eco B.V. een bestelling van een Klant schriftelijk accepteert of de bestelling uitvoert. Indien op verzoek van de Klant Alpha Ventilatie Eco B.V. werkzaamheden uitvoert voordat een overeenkomst van kracht is, zal de Klant Alpha Ventilatie Eco B.V. daarvoor vergoeden volgens de gebruikelijke tarieven die verschuldigd zijn vanaf de ontvangst van een factuur.

3.3. Alpha Ventilatie Eco B.V. zal zorgvuldigheid betrachten bij het verstrekken van informatie over de specificaties, eigenschappen en andere gegevens van de warmtepomp, maar kan niet garanderen dat deze vrij zijn van afwijkingen. Getoonde of beschikbaar gestelde specificaties dienen slechts als indicatie.

3.4. De Klant verklaart zich ervan bewust te zijn dat eventuele besparingen, zoals berekend op de website, tijdens de Installatiecheck of in de offerte, indicatief zijn en dat de daadwerkelijke besparingen mede afhangen van factoren die buiten de invloedssfeer van Alpha Ventilatie Eco B.V. liggen. Deze factoren omvatten onder andere variaties in klimatologische omstandigheden, veranderingen in stookgedrag, schommelingen in gas- en/of stroomprijzen, en wijzigingen in belastingwetgeving of regelgeving.

3.5. Alpha Ventilatie Eco B.V. sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor de factoren die in dit artikel worden genoemd en andere factoren die redelijkerwijs niet aan Alpha Ventilatie Eco B.V. kunnen worden toegerekend.

3.6. De tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen die deel uitmaken van de offerte en zijn opgesteld door Alpha Ventilatie Eco B.V. of in opdracht daarvan, blijven eigendom van Alpha Ventilatie Eco B.V. Ze mogen niet aan derden worden verstrekt of getoond met als doel een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Ze mogen ook niet worden vermenigvuldigd door de Klant of een derde partij.

 1. De Overeenkomst

4.1. Na de aanvaarding van een bestelling behoudt Alpha Ventilatie Eco B.V. te allen tijde het recht om de bestelling vóór de levering te annuleren, zonder enige aansprakelijkheid, zonder de verplichting om de reden hiervan te vermelden. In dat geval is Alpha Ventilatie Eco B.V. niet verplicht om meer terug te betalen dan de eventuele vooruitbetalingen die al door de Klant zijn gedaan.

 1. Herroepingsrecht

5.1. Indien de Klant de warmtepomp op afstand (bijvoorbeeld online) koopt als consument, heeft de Klant conform dit artikel een wettelijk herroepingsrecht. Onder “consument” wordt verstaan een natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

5.2. De bedenktijd begint op het moment dat Alpha Ventilatie Eco B.V. de bestelling schriftelijk accepteert en loopt tot en met 14 dagen na de acceptatie van de offerte(“Bedenktijd”). Binnen de bedenktijd kan de Klant zonder opgaaf van redenen de overeenkomst herroepen. 

5.3. Indien de Klant de overeenkomst binnen de bedenktermijn wil herroepen, kan Alpha Ventilatie Eco B.V. hiervoor kosten in rekening brengen. De hoogte daarvan is afhankelijk van de situatie en het moment waarop de Klant de overeenkomst herroept:

 1. Indien de Klant binnen de bedenktermijn, de overeenkomst herroept, is de Klant geen vergoeding verschuldigd;
 2. Indien de Klant binnen de bedenktermijn, nadat de warmtepomp bij de Klant is afgeleverd, maar voordat deze is geïnstalleerd en opgeleverd, de overeenkomst herroept, mag Alpha Ventilatie Eco B.V. de kosten voor retourtransport (€ 250) in rekening brengen bij de Klant.

5.4. Wanneer de Klant besluit de overeenkomst buiten de bedenktermijn van 14 dagen te annuleren, wordt er een annuleringsvergoeding van 10% van het totaalbedrag inclusief btw in rekening gebracht. De factuur voor deze vergoeding wordt binnen 5 dagen na annulering verstuurd en dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

5.5. Na aanvang en/of voltooiing van de werkzaamheden is annulering van de warmtepompinstallatie niet mogelijk. De installatie van de warmtepomp is onomkeerbaar, inclusief het maken van gaten in het dak voor de dakdoorvoer. Het vereist zorgvuldige planning, middelen en gespecialiseerd vakmanschap. Daarom is het van essentieel belang dat de opdrachtgever zorgvuldig overweegt of de installatie van een warmtepomp passend is voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 1. Verplichtingen van de Klant

6.1. De Klant stelt Alpha Ventilatie Eco B.V. of een door Alpha Ventilatie Eco B.V. ingeschakelde installateur in staat om de installatiewerkzaamheden van de warmtepomp zonder belemmeringen uit te voeren. Dit omvat ook het uitvoeren van aanpassingen aan de woning, zoals het boren van gaten in het dak of de muren, ten behoeve van de installatie van de warmtepomp.

6.2. De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig verkrijgen van de benodigde vergunningen, toestemmingen en goedkeuringen, evenals het doen van vereiste meldingen voor de installatie en het gebruik van de warmtepomp. Indien deze ontbreken, draagt de Klant volledige verantwoordelijkheid voor de risico’s en sancties.

6.3. De Klant zorgt ervoor dat Alpha Ventilatie Eco B.V. toegang heeft tot de benodigde elektrische en wateraansluitingen voor de installatie van de warmtepomp.

6.4. De Klant zorgt ervoor dat werkzaamheden of leveringen die niet tot de verantwoordelijkheid van Alpha Ventilatie Eco B.V. behoren en door derden worden uitgevoerd, tijdig en op een zodanige manier worden uitgevoerd dat dit geen vertraging veroorzaakt in de werkzaamheden van Alpha Ventilatie Eco B.V. Indien er toch vertraging optreedt, dient de Klant Alpha Ventilatie Eco B.V. hiervan tijdig, in ieder geval 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden, op de hoogte te stellen.

6.5. Indien de start of voortgang van de werkzaamheden van Alpha Ventilatie Eco B.V. wordt vertraagd of geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt door omstandigheden waarvoor de Klant verantwoordelijk is, en als hierdoor schade ontstaat voor Alpha Ventilatie Eco B.V., is de Klant verplicht deze schade te vergoeden.

6.6. De Klant draagt tevens het risico voor schade veroorzaakt door:

6.6.1. Gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de Klant ter beschikking zijn gesteld.

6.6.2. Onjuistheden in de door of namens de Klant verstrekte gegevens.

6.6.3. Een veilige werkomgeving.

6.7. De Klant heeft niet het recht om de warmtepomp of de onderdelen daarvan te kopiëren, aan te passen, reverse-engineeren, demonteren of op andere wijze wijzigingen en/of toevoegingen aan de warmtepomp aan te brengen.

 1. Planning

7.1. De door Alpha Ventilatie Eco B.V. gecommuniceerde opleveringsdata worden louter ter indicatie verstrekt en zijn niet bindend voor Alpha Ventilatie Eco B.V. De genoemde data hebben slechts een streefwaarde en zijn afhankelijk van daadwerkelijke leveringen door de fabrikant. Alpha Ventilatie Eco B.V. spant zich in om de opleveringsdata zo nauwkeurig mogelijk te hanteren, maar kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele vertragingen die buiten haar directe controle liggen, zoals vertragingen bij de fabrikant of andere externe omstandigheden.

 1. Verplichtingen van de Klant

8.1. Alpha Ventilatie Eco B.V. zal de installatiewerkzaamheden van de warmtepomp deugdelijk en volgens de gemaakte afspraken in de Overeenkomst uitvoeren.

8.2. Indien er zich tijdens de installatiewerkzaamheden omstandigheden voordoen die leiden tot extra kosten, zal Alpha Ventilatie Eco B.V. de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van deze kostenverhoging en de noodzaak ervan.

8.3. Als Alpha Ventilatie Eco B.V. de Klant niet kan bereiken, zal Alpha Ventilatie Eco B.V. de installatiewerkzaamheden onderbreken, tenzij de onvoorziene complicatie onmiddellijk handelen vereist.

8.4. De Klant is verplicht eventuele extra kosten te vergoeden die Alpha Ventilatie Eco B.V. moet maken vanwege een onvoorziene complicatie die onmiddellijk handelen vereist en die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om de schade te beperken.

8.5. Indien de onvoorziene complicatie geen onmiddellijke actie vereist, zullen Alpha Ventilatie Eco B.V. en de Klant overleggen over de extra kosten voordat Alpha Ventilatie Eco B.V. deze extra werkzaamheden uitvoert.

 1. Oplevering

9.1. De installatiewerkzaamheden van de warmtepomp worden als opgeleverd beschouwd wanneer Alpha Ventilatie Eco B.V. of de door Alpha Ventilatie Eco B.V. ingeschakelde installateur aan de Klant heeft meegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid, en de Klant de werkzaamheden op de voorgeschreven wijze (digitaal) heeft aanvaard.

9.2. Daarnaast worden de installatiewerkzaamheden als opgeleverd beschouwd in de volgende gevallen:

9.2.1. Wanneer acht dagen zijn verstreken nadat de Klant van Alpha Ventilatie Eco B.V. de mededeling heeft ontvangen dat de werkzaamheden zijn voltooid, en de Klant heeft nagelaten de werkzaamheden binnen die termijn te aanvaarden zonder expliciet te weigeren.

9.2.2. Wanneer de Klant de warmtepomp (opnieuw) in gebruik neemt.

 1. Betaling

10.1. De Klant is verantwoordelijk voor de betaling van de warmtepomp en de installatie ervan volgens de betalingsvoorwaarden zoals uiteengezet in de offerte, alsmede na voltooiing van de werkzaamheden. Als algemene richtlijn geldt het volgende: 50% van het offertebedrag dient te worden betaald vóór aanvang van de werkzaamheden, doch uiterlijk 5 werkdagen vóór aanvang. Het resterende bedrag van 50% dient te worden betaald na volledige installatie.

10.2. Indien de betaling niet tijdig wordt verricht, is Alpha Ventilatie Eco B.V. gerechtigd de installatiewerkzaamheden van de warmtepomp en de voorbereidingen daartoe op te schorten totdat de betaling volledig is voldaan.

10.3. Betaling voor overige werkzaamheden, zoals bij onvoorziene complicaties, dient door de Klant uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.

10.4. Indien de Klant niet tijdig betaalt, wordt hij wettelijk geacht zonder verdere ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin stuurt Alpha Ventilatie Eco B.V. na het verstrijken van de overeengekomen betalingsdatum één betalingsherinnering, waarin zij de Klant op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.

10.5. Over de betaling die niet binnen de gestelde termijn is voldaan, is de Klant vanaf de vervaldatum van de factuur van rechtswege een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

10.6. Indien de Klant in verzuim is met de betaling van een factuur, is Alpha Ventilatie Eco B.V. gerechtigd om de incassokosten in rekening te brengen. De incassokosten worden berekend conform de wettelijke regeling, waarbij een minimumbedrag van € 40,- in rekening wordt gebracht.

10.7. Betalingen door de Klant strekken in de eerste plaats ter voldoening van de verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen, zelfs indien de Klant anderszins vermeldt.

 1. Eigendomsvoorbehoud

11.1. Alpha Ventilatie Eco B.V. blijft eigenaar van de geleverde warmtepomp totdat de Klant volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

11.2. Zolang de eigendom van de warmtepomp niet op de Klant is overgegaan, mag de Klant de warmtepomp niet verpanden, in eigendom overdragen, aan derden enig ander recht daarop verlenen, of de warmtepomp op enige andere wijze bezwaren.

11.3. Indien derden beslag leggen op de warmtepomp of rechten daarop willen vestigen, is de Klant verplicht Alpha Ventilatie Eco B.V. hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

11.4. De Klant verplicht zich de warmtepomp zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Alpha Ventilatie Eco B.V. te bewaren.

 1. Garantie

12.1. Alpha Ventilatie Eco B.V. verleent garantie op de warmtepomp conform de garantiebepalingen zoals vermeld in de offerte en/of de bijgeleverde garantiecertificaten.

12.2. De garantie is uitsluitend van toepassing op fabricage- en materiaalfouten van de warmtepomp gedurende de garantieperiode, tenzij anders vermeld in de garantiebepalingen.

12.3. De garantie vervalt indien de Klant zelf wijzigingen, reparaties of onderhoudswerkzaamheden aan de warmtepomp verricht of laat verrichten door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alpha Ventilatie Eco B.V.

12.4. Eventuele garantieclaims dienen schriftelijk en binnen de gestelde garantietermijn bij Alpha Ventilatie Eco B.V. te worden ingediend.

12.5. Alpha Ventilatie Eco B.V. zal naar eigen inzicht beoordelen of een garantieclaim terecht is. Indien de claim gegrond wordt bevonden, heeft Alpha Ventilatie Eco B.V. het recht om de warmtepomp te repareren, te vervangen of het aankoopbedrag geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

12.6. De garantie is niet overdraagbaar aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alpha Ventilatie Eco B.V.

12.7. De garantie dekt geen schade of defecten die zijn veroorzaakt door onjuist gebruik, nalatigheid, ongevallen, onbevoegde reparaties, onjuiste installatie, abnormale omstandigheden of enige andere oorzaak die niet te wijten is aan fabricage- of materiaalfouten.

12.8. Voor eventuele garantieclaims is het noodzakelijk dat de Klant de originele factuur en garantiecertificaten kan overleggen.

 1. Aansprakelijkheid

13.1. Alpha Ventilatie Eco B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder gevolgschade, die voortvloeit uit het gebruik van de warmtepomp, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Alpha Ventilatie Eco B.V.

13.2. In geen geval zal de aansprakelijkheid van Alpha Ventilatie Eco B.V. het aankoopbedrag van de warmtepomp overschrijden.

13.3. De Klant is verantwoordelijk voor het adequaat en veilig gebruiken van de warmtepomp en dient de instructies en handleidingen van Alpha Ventilatie Eco B.V. nauwgezet op te volgen.

13.4. Alpha Ventilatie Eco B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door onjuiste installatie, onjuist gebruik, verkeerd onderhoud of enige andere handelingen die in strijd zijn met de instructies en handleidingen van Alpha Ventilatie Eco B.V.

 1. Overmacht

14.1. In geval van overmacht is Alpha Ventilatie Eco B.V. niet gehouden tot nakoming van haar verplichtingen. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de controle van Alpha Ventilatie Eco B.V. die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert.

14.2. Indien er sprake is van overmacht, heeft Alpha Ventilatie Eco B.V. het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding.

14.3. Onder overmacht vallen onder andere: oorlog, terrorisme, burgerlijke onrust, natuurrampen, brand, stakingen, overheidsmaatregelen, tekortkomingen van leveranciers, transportproblemen en technische storingen.

 1. Geschillen en toepasselijk recht

15.1. Op alle overeenkomsten tussen Alpha Ventilatie Eco B.V. en de Klant is het Nederlandse recht van toepassing.

15.2. Geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Alpha Ventilatie Eco B.V. is gevestigd.

15.3. Indien de Klant een consument is, heeft hij het recht om binnen een termijn van één maand nadat Alpha Ventilatie Eco B.V. schriftelijk een beroep heeft gedaan op deze bepaling, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

 1. Privacy en gegevensbescherming

16.1. Alpha Ventilatie Eco B.V. verwerkt persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

16.2. De Klant stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, het leveren van de warmtepomp en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

16.3. Alpha Ventilatie Eco B.V. zal de persoonsgegevens van de Klant niet voor andere doeleinden gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de Klant, tenzij dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Alpha Ventilatie Eco B.V. of indien dit wettelijk verplicht is.

16.4. Alpha Ventilatie Eco B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de Klant te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

16.5. De Klant heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen, zoals beschreven in het privacybeleid van Alpha Ventilatie Eco B.V.

 1. Slotbepalingen

17.1. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Alpha Ventilatie Eco B.V. en de Klant.

17.2. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Alpha Ventilatie Eco B.V. en de Klant zullen in dat geval in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige of ongeldige bepaling.